Privacy verklaring

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • U aan te melden bij het Oranje Kruis (diploma)
 • Het aanvragen van onderscheidingen bij de KNV EHBO
 • Uitoefenen van de doelstellingen van EHBO vereniging Wieringermeer
 • Het versturen van het jaarlijkse Informatieboekje
 • Het versturen van e-mails t.b.v. informatie over de vereniging en de vraag om eventueel te posten
 • Het vorderen van het cursusgeld

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Telefoonnummer;
 • IBAN-

Alleen personen binnen de afdeling die de gegevens functioneel nodig hebben (zoals de penningmeester, secretaris, instructeur en  ledenadministratie) hebben inzicht in de voor hen strikt noodzakelijke gegevens.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van uw aanmelding bij het Oranje Kruis (Diploma)
 • Het aanvragen van een onderscheiding bij de KNV EHBO
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Naam en telefoonnummer (Bij het posten wordt naam en telefoon nummer van de poster aan de organisatie van het evenement verstrekt.)

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor die gegevens die leden onderling aan elkaar verstrekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

BEWAARTERMIJN

De EHBO vereniging Wieringermeer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens EHBO vereniging Wieringermeer van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Het bestuur van EHBO vereniging Wieringermeer is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met de voorzitter voorzitter@ehbo-wieringermeer.nl op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.